-    Thực hiện công tác quản lý ký hợp đồng thuê nhà làm văn phòng giao dịch, sản xuất kinh doanh các cơ quan Trung ương, Thành phố đóng trên địa bàn thành phố theo phân cấp quản lý.

–     Xử lý khai thác nguồn nhà kinh doanh và các cao ốc do Công ty được giao quản lý cho thuê.

–     Quản lý các hợp đồng thuê nhà, giải quyết các tranh chấp khiếu nại liên quan đến việc sử dụng nhà, khai thác nguồn nhà kinh doanh được giao.