Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
34/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về quản lý, sử dụng, cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14/2013/TT-BXD 19/09/2013 Hướng dẫn thực hiện một sốnội dung của Nghị định số34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
99/2015/NĐ-CP 20/10/2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở