Phần chức năng quản lý và cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước:

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM thực hiện chức năng quản lý cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (sau đây viết tắt là SHNN) đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân theo phân cấp quản lý nhà ở. Sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết cho thuê nhà ở, căn hộ chung cư tái định cư, Công ty thực hiện bàn giao, quản lý, ký hợp đồng thuê nhà (sau đây viết tắt là HĐTN).

Để triển khai thực hiện chức năng trên, Công ty thực hiện các quy trình thủ tục quản lý, cho thuê nhà ở gồm:

I. Ký hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước:

Thông báo số 1333/TB-QLKDN ngày 20/07/2018 về việc áp dụng khung giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 02/07/2018 của UBND Thành phố từ ngày 12/07/2018

1.1 Ký hợp đồng thuê nhà ở lần đầu (khoản 4 Điều 15): Được áp dụng trong trường hợp:

Công ty nhận được văn bản hoặc quyết định phê duyệt đối tượng được thuê, lưu thuê nhà ở cũ, được thuê nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ… của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Người đang sử dụng nhà nộp 01 bộ hồ sơ theo:

– Hướng dẫn QLN-A1 Hướng dẫn thủ tục ký hợp đồng thuê nhà ở.

– Quy trình giải quyết QLN-B1 . Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, không kể thời gian bàn giao nhà, thu hồi nhà (nếu diện hoán đổi nhà).

– Biểu mẫu: QLN-C1 Đơn đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc SHNN.

1.2.Gia hạn hợp đồng thuê nhà ở(ký lại hợp đồng thuê nhà) (Điều 18): Khi hợp đồng thuê nhà đã được ký giữa người thuê với Công ty hết thời hạn thuê, hợp đồng thuê nhà cần được gia hạn thời hạn thuê hoặc ký lại HĐTN với thời hạn thuê mới.

– Hướng dẫn: QLN-A2 Hướng dẫn thủ tục gia hạn HĐTN.

– Quy trình giải quyết hồ sơ: QLN-B2 quy trình gia hạn HĐTN .Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc.

– Biểu mẫu: QLN-C2 Đơn đề nghị gia hạn HĐTN ở cũ thuộc SHNN (lưu ý: biểu mẫu này chỉ cần chủ hợp đồng thuê nhà ký, không cần các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên ký); QLN-C11 Đơn khước từ quyền thuê nhà và không ghi tên vào thành viên HĐTN

1.3 Tăng giảm thành viên trong hợp đồng thuê nhà: Chờ hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành phố.

1.4 Đổi tên người đại diện của hợp đồng thuê nhà: Khi người đại diện hợp đồng thuê nhà đã chết, các thành viên còn lại trong HĐTN cần trao đổi, thống nhất cử 01 người đại diện ký hợp đồng thuê nhà mới. Người đại diện mới có trách nhiệm liên hệ, làm theo hướng dẫn sau:

– Hướng dẫn: QLN-A4-5 Hướng dẫn thủ tục đổi tên người đại diện HĐTN.

– Quy trình giải quyết hồ sơ:

Trường hợp áp dụng Tên file Thẩm quyền giải quyết
Nhà bán theo Nghị định 34/CP của Chính phủ QLN-B4 Quy trình đổi tên người đại diện HĐTN (không báo cáo Sở Xây dựng) Công ty(thời hạn 15 ngày)
Nhà bán theo cơ chế giá thị trường, 2 cơ chế giá, bảo toàn vốn. QLN-B5 Quy trình đổi tên người đại diện HĐTN (báo cáo Sở Xây dựng) Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng(thời hạn 20 ngày)

 

– Biểu mẫu: QLN-C4 Đơn đề nghị đổi tên người đại diện HĐTN; QLN-C5 Giấy thỏa thuận cử đại diện đứng tên trên hợp đồng thuê nhà ở.

1.5 Điều chỉnh giá thuê nhà ở cũ:

Khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định điều chỉnh đơn giá thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, công ty ban hành thông báo điều chỉnh đơn giá thuê nhà trong hợp đồng thuê nhà đã ký gửi chủ hợp đồng. Chủ hộ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo điểu chỉnh tiền thuê nhà, các nội dung khác trong hợp đồng thuê nhà vẫn còn hiệu lực.

II. Giải quyết hồ sơ chuyển quyền thuê nhà:

Được áp dụng trong trường hợp người đang sử dụng nhà ở nhận chuyển quyền thuê nhà ở từ người khác nhưng chưa được giải quyết ký hợp đồng thuê nhà. Cụ thể:

2.1 Trường hợp người đang sử dụng nhà ở là người nhận chuyển quyền thuê nhà ở trước ngày 6/6/2013 (trường hợp đã có hợp đồng thuê nhà ở nhưng không đứng tên trong hợp đồng thuê nhà ở này) thì người đề nghị thuê nhà ở (nộp 01 bộ hồ sơ)

– Hướng dẫn QLN-A6-7 Hướng dẫn hồ sơ đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc SHNN)

– Quy trình giải quyết QLN-B6. Thời hạn 30 ngày làm việc

– Biểu mẫu QLN-C1 Đơn đề nghị thuê nhà ở cũ theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng; QLN-C10 Giấy xác nhận của công an địa phương về tình trạng cư trú

2.2 Trường hợp người đang sử dụng nhà ở là người nhận chuyển quyền thuê nhà ở kể từ ngày 6/6/2013 về sau (trường hợp đã có hợp đồng thuê nhà ở nhưng không đứng tên trong hợp đồng thuê nhà ở này) hoặc là người đang thực tế sử dụng nhà ở nhưng không có giấy tờ chứng minh việc được phân phối, bố trí hoặc nhận chuyển quyền thuê nhà ở (nộp 01 bộ hồ sơ).

– Hướng dẫn QLN-A6-7 Hướng dẫn hồ sơ đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc SHNN)

– Quy trình giải quyết QLN-B7. Thời hạn 15 ngày làm việc

– Biểu mẫu QLN-C1 Đơn đề nghị thuê nhà ở cũ theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng; QLN-C10 Giấy xác nhận của công an địa phương về tình trạng cư trú

III.Giải quyết đơn xin tự sữa chữa nhà:

Hướng dẫn:

– Người thuê nhà điền nội dung Đơn đề nghị tự sửa chữa theo mẫu QLN-C6, có xác nhận chữ ký tại Ủy ban nhân dân phường.

– Quy trình giải quyết hồ sơ: QLN-B8 Quy trình giải quyết đơn đề nghị tự sửa chữa. Thời hạn giải quyết hồ sơ 15 ngày làm việc.

– Biểu mẫu: QLN-C6 Đơn đề nghị tự sửa chữa nhà.