Phần chức năng bán nhà thuộc sở hữu nhà nước:

Giải quyết bán nhà thuộc SHNN theo chỉ đạo của UBNDTP.

Để triển khai thực hiện chức năng trên, công ty thực hiện các quy trình thủ tục bán nhà thuộc sở hữu nhà nước:

I. Đối với nhà ở cũ bán theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ:

Hiện nay, Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ (có hiệu lực kể từ ngày 06/06/2013) đã được ban hành thay thế Nghị định 61/CP của Chính phủ.

Ngày 22/8/2014 UBNDTP đã ban hành Quyết định số 4238/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ về quản l‎‎ý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 30/9/2014 Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ về quản l‎‎ý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy trình giải quyết:

+ Quy trình giải quyết hồ sơ bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo nghị định 34/2013/NĐ-CP (tải file)

+ Hướng dẫn chi tiết về quy trình bán nhà theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP (tải file)

Hướng dẫn: BN-A2(hướng dẫn thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước theo nghị định 34/2013/NĐ-CP)

Biểu Mẫu:

+ BN-A3 (Đơn mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP)

+ BN-A4 (Đơn khước từ mua nhà ở cũ và không đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

 

II. Quy trình giải quyết hồ sơ bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 và Nghị định số 99/2015/NĐ ngày 20/10/2015 của Chính phủ (download)

 

III. Đối với nhà làm việc bán theo giá thị trường:

Hiện nay, việc giải quyết bán nhà ở cũ và nhà làm việc theo giá thị trường được thực hiện theo Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về trình tự, thủ tục thẩm định giá nhà, đất do Nhà nước quản lý theo giá thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày 27/10/2013), thay thế cho Quyết định số 281/2003/QĐ-UB ngày 01/12/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Quy trình giải quyết: BN-B1

Hướng dẫn: BN-B2 (Hướng dẫn hồ sơ – Thủ tục mua nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước theo giá thị trường)

Biểu mẫu:

+ BN-B3 (Phiếu đề nghị lập Hợp đồng mua bán)

+ BN-B4 (Hướng dẫn kê khai lệ phí trước bạ)

 

IV. Đối với căn hộ chung cư theo giá tái định cư hoặc giá không kinh doanh :

Quy trình giải quyết: Công ty soạn thảo quy trình (lưu hành nội bộ).

Hướng dẫn: BN-C2 (Hướng dẫn hồ sơ – thủ tục mua nhà tái định cư thuộc sở hữu nhà nước)

Biểu Mẫu:

+ BN-C3 (Đơn mua căn hộ chung cư theo giá Tái định cư hoặc giá không kinh doanh).

+ BN-C4 (Phiếu đề nghị lập Hợp đồng mua bán).

+ BN-C5 (Phiếu đề nghị thanh toán tiền mua nhà trước hạn – đối với nhà mua trả góp).

+ BN-C6 (Giấy thỏa thuận người đại diện đứng tên mua nhà)

+ BN-C7 (Giấy thoản thuận người đại diện thừa kế đứng tên mua nhà)

V. Đối với căn hộ chung cư theo giá bảo tồn vốn :

Quy trình giải quyết: Công ty soạn thảo quy trình (lưu hành nội bộ).

Hướng dẫn: BN-D2 (Hướng dẫn hồ sơ – thủ tục mua nhà Bảo tồn vốn thuộc sở hữu nhà nước)

Biểu Mẫu:

+ BN-D3 (Đơn mua căn hộ chung cư theo giá Bảo tồn vốn).

+ BN-C4 (Phiếu đề nghị lập Hợp đồng mua bán).

+ BN-C5 (Phiếu đề nghị thanh toán tiền mua nhà trước hạn – đối với nhà mua trả góp).

+ BN-C6 (Giấy thỏa thuận người đại diện đứng tên mua nhà)

+ BN-C7 (Giấy thoản thuận người đại diện thừa kế đứng tên mua nhà)