- Báo cáo tài chính của Công ty Quý II năm 2019 (download)

– Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 – 2018 (download)

– Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2018 (download)

– Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 (download)

– Báo cáo tài chính năm 2018 (download)

– Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 (download)

– Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 và giai đoạn 2015 -2017 (download)

– Báo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2017 (dowload)

– Báo cáo tài chính năm 2017 (download)

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 (download)

– Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 (download)

– Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng năm 2017 (dowload)

– Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 – 2016 (download)

– Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016 (download)

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (download)

– Báo chế độ tiền lương, thưởng năm 2016 (download)

– Báo kết quả thoái vốn HDBANK (download)

– Hồ sơ bán đấu giá cổ phần tại ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (download)

– Báo cáo kiểm toán năm 2016 (download)

– Báo cáo tài chính năm 2015 (download)

– Báo cáo tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Công ty (download: 1, 2)

– Thông báo quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của công ty. (download)

– Công khai tài chính năm 2014 (download: 1 , 2, 3)

-Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (download)

-Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2014 (download)

-Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2015-2010 của công ty (download)

-Nghị quyết phê duyệt kế hoạch lương năm 2014 (download)

-Nghị quyết phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2013 (download)

-Công khai thông tin tài chính năm 2013 (download)

-Nghị quyết phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2014 (download)

-Nghị quyết phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2015 (download)